Polityka prywatności

 1. Definicje
  1. Administrator – P.H.U. FUKS ZADROWSCY SP.JAWNA z siedzibą w Wejherowie przy ul. Rzeźnickiej 8, NIP: 958-13-69-414, REGON: 192479404, KRS: 0000144542 Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika. P.H.U. FUKS ZADROWSCY SP.JAWNA jest administratorem lub współadminstratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu określoną w Regulaminie. 2. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego FUKS24.PL dostępny pod adresem: www.fuks24.pl/regulamin 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) 4. Serwis -oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.fuks24pl. Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 16 rok życia. 5. Urządzenie -oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 6. Użytkownik -oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownikiem nie może być osoba poniżej 16 roku życia.
 1. Obowiązki informacyjne Administratora
 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne P.H.U. FUKS ZADROWSCY SP.JAWNA wynikające z art. 13 RODO.
 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.
 1. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.
 1. Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu. Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności merytorycznych, rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.
 1. Oświadczenie Administratora
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył system ochrony danych osobowych, stanowiący odpowiednią kombinację środków technicznych i organizacyjnych, w tym m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.
 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa UE i krajowego.
 1. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych
 1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez P.H.U. FUKS ZADROWSCY SP.JAWNA.
 1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
 2. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu – dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).

Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
d) adres e-mail,
e) numer telefonu,
f) przypisane do Użytkownika dane dotyczące nabywanych towarów i usług oraz dane płatności dokonywanych za pośrednictwem Serwisu,
g) dane o anulowanych transakcjach

Przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami– zarówno ze strony zamawiającego, jak i Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub osoby trzeciej).

Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).
Zakres przetwarzanych danych osobowych (dane niezbędne do wystawienia faktury):
a) imię i nazwisko lub nazwa,
b) adres zamieszkania,
c) NIP (jeśli dotyczy),
d) adres e-mail,
e) przypisane do Użytkownika dane dotyczące nabywanych towarów i usług oraz dane płatności dokonywanych za pośrednictwem Serwisu.

 1. Weryfikacja drogą telefoniczną lub mailową poziomu satysfakcji Użytkownika z jakości usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym postępowań reklamacyjnych. Podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane są niezbędne do analizy metod i form sprzedaży w celu optymalizacji działalności biznesowej administratora oraz podnoszenia jakości realizowanych usług i poziomu zadowolenia Użytkownika Serwisu.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) dane z postępowań reklamacyjnych i/lub przedmiotu umowy,
e) inne dane, w zależności od celów konkretnego badania.

 1. Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w sklepie internetowym. Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy; obowiązki prawne Administratora wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności o prawach konsumenta i o odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej).

Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane osobowe są inne niż Kupującego):
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) powód i dane przedmiotu reklamacji,
f) identyfikator sprawy w systemie reklamacyjnym Administratora,
g) dane opisujące proces reklamacyjny, w tym korespondencja z osobą zgłaszającą reklamację.

 1. Obsługa spraw związanych z realizacją praw podmiotów danych Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązki prawne Administratora wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 12- 22 RODO). Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe:
  a) dane pozwalające na niezaprzeczalne zidentyfikowanie osoby zgłaszającej wniosek, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, inne wyróżniki (np. unikatowy indeks zamówienia, reklamacji);
  b) identyfikator sprawy w wewnętrznym systemie Administratora oraz dane opisujące przedmiot wniosku lub skargi,
  c) dane opisujące sposób realizacji sprawy, w tym korespondencja z osobą, której te dane dotyczą.
 1. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratora), Zakres przetwarzanych danych osobowych:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
  c) adres e-mail,
  d) numer telefonu.
 1. Marketing behawioralny – przetwarzane danych osobowych Użytkowników, w tym danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści reklamy do indywidualnych preferencji Użytkownika. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej w niniejszym dokumencie.
 1. Inne działania marketingowe, w tym organizacja konkursów, programów lojalnościowych oraz innych form promocji P.H.U. FUKS ZADROWSCY SP.JAWNA – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) i art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny – przepisy podatkowe).

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zasadniczo:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu.

W przypadku niektórych form promocji zakres przetwarzanych danych może obejmować dodatkowo:
a) płeć,
b) datę urodzenia,
c) wiek,
d) wizerunek.

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników wprowadzone w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Linkedln na swoim profilu w tych mediach celem promowania marki Administratora i jego działalności biznesowej oraz społecznej, tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych i podmiotów z nim współpracujących (art. 6 ust. 1 lit. f). W zakresie w jakim Administrator ma wpływ na przetwarzanie danych na stronach Facebooka, Instagram, YouTube, Linkedln Użytkownikowi korzystającemu z profilu przysługują prawa opisane w niniejszej Polityce prywatności.
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników (cyberbezpieczeństwo) oraz przeciwdziałanie przestępstwom będącym następstwem niezgodnego z prawem korzystania z Serwisu (np. oszustwom, wyłudzeniom towaru).Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią) oraz art. 6 ust. 1 lit. c – w ramach obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów o ochronie danych osobowych oraz o cyberbezpieczeństwie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego FUKS24.PL, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. nr telefonu, adres e-mail, adres IP Urządzenia, adres dostawy, korelacja danych z danymi innych Użytkowników.

Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu internetowego FUKS24.PL

 1. Źródła danych

1. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik samodzielnie edytuje dane niezbędne do założenia konta.

 1. Administrator umożliwia, poprzez odpowiednią integrację swoich systemów z systemami bazodanowymi administratorów mediów społecznościowych, pobranie danych niezbędnych do założenia konta w Serwisie w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła dostępowego odpowiednio z konta Użytkownika na Facebooku lub na platformie Google+ oraz późniejsze logowanie się do Serwisu za pośrednictwem tych kont.
 2. Korzystając z dostępnych funkcjonalności Facebooka lub Googla+ oraz Serwisu Użytkownika Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z integracji swojego konta w mediach społecznościowych z kontem w Serwisie.
 1. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych 1. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  a) firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu i/lub instalacji/montażu towarów zakupionych przez Użytkowników,
  b) operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności),
  c) firmom świadczącym usługi serwisowe/naprawcze towarów zakupionych przez Użytkowników.
 1. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.
 2. Dane Użytkownika przetwarzane w celu wysyłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję Klientów z dokonanych zakupów w sklepie internetowym FUKS24.PL mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi badania satysfakcji Klientów.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, osób zgłaszających reklamacje oraz innych osób wchodzących na stronę internetową Serwisu mogą być przetwarzane w drodze powierzenia przez podmioty świadczące na rzecz administratora hosting usług IT.
 4. Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 1 do 4 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 5. Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 6. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 7. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.
 8. Przetwarzanie danych na terenie państw trzecich.

Administrator danych oraz jego podwykonawcy w zakresie hostingu usług IT mogą korzystać z podmiotów przetwarzających dane osobowe na terenie Stanów Zjednoczonych A.P. (dalej: USA) w oparciu o decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony tych danych (art. 45 RODO). W przypadku USA podstawą tą jest decyzja w sprawie Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA, która została przyjęta w dniu 12 lipca 2016 r. W jej ramach chronione są podstawowe prawa wszystkich osób w UE, których dane osobowe są przekazywane do USA w celach komercyjnych. Ramy te zapewniają również przejrzystość prawną przedsiębiorstwom, które korzystają z transatlantyckich transferów danych. W każdym innym przypadku powierzenie danych do państw trzecich będzie także realizowane wyłącznie w sytuacji, kiedy podwykonawca zagwarantuje odpowiedni stopień ochrony danych, adekwatny do postanowień zawartych w art. 45 RODO.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych):

Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:

a) dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
b) dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Serwisie – w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,
c) dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych na tej podstawie wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,
d) dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących,
e) dane dotyczące realizacji praw osób, w tym praw konsumenta oraz praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych – do czasu przedawnienia tych roszczeń lub do czasu zakończenia postępowań, dla których te dane są niezbędne do zapewnienia prawidłowości postępowania,
f) dane osobowe zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwisu – przez 5 lat od ich utrwalenia lub do zakończenia postępowania, jeśli te dane są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu tego postępowania,
g) dane przetwarzane w celu optymalizacji sprzedaży (dane z badania satysfakcji klienta) – w postaci pozwalającej na identyfikację osoby – do czasu utraty ich przydatności dla osiągnięcia celu przetwarzania, jednak przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

 1. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu (w szczególności w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych) oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;
b) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3) telefonicznie: (22) 531 03 00

Przed wniesieniem skargi Administrator rekomenduje jednak rozważenie uprzedniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który – zgodnie z zakresem obowiązków zakreślonym przez RODO (art. 39) – pełni m.in. funkcję punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz funkcję doradczą w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Serwisu FUKS24.PL.

 1. Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.

 1. Definicje Cookies

1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.

 1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 1. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach

 1. Konfiguracji Serwisu:
  1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  2. rozpoznanie Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.

2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie:

 1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 2. poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 3. optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

 1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. poprawna obsługa programów partnerskich, umożliwiająca w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:

 1. poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
 2. tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. Świadczenia usług reklamowych:

 1. dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów Administratora oraz firm trzecich.
 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.
 2. Wyświetlanie reklam w zewnętrznych sieciach reklamowych po wizycie w Serwisie.
 3. Dopasowania reklam do zainteresowań Użytkownika np. RTB House Poland. Szczegółowe informacje o zakresie usługi oraz możliwości wypisania się z usługi Retargetingu Personalizowanego RTB można znaleźć pod linkiem: https://www.rtbhouse.com/pl/centrum-prywatnosci/polityka-prywatnosci-uslug
 4. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
 5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
 6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.
 7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.
 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 1. Geolokalizacja

1. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu opcji tzw. geolokalizacji, tj. określenia pozycji geograficznej Użytkownika w momencie korzystania przez niego z Serwisu.

 1. Powiadomienia web push

1. Serwis może umożliwiać Użytkownikom korzystanie z powiadomień web push.

 1. Zmiany polityki prywatności.

1. Mając na względzie zapewnienie aktualności zapisów niniejszej polityki, w szczególności zgodności jej zapisów z przepisami prawa i ich interpretacją przez Organ nadzorczy oraz inne cieszące się autorytetem podmioty życia publicznego, jak również koniecznością dopasowania treści dokumentu do zmian w realizowanych usługach i sposobie ich realizacji, w tym również w usługach wspomagających realizację celów biznesowych P.HU. FUKS ZADROWSCY SP.JAWNA, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszej Polityce.