bezproblemowe zwroty i reklamacje
darmowa dostawa od 200 zł
wysyłka w 24h
średnia ocena satysfakcji: 99,7%

Infolinia: (58) 677-40-44, pon.-pt. 10-18, sob. 9-14

Kategorie

Polityka prywatności

1. Definicje
1. Administrator – P.H.U. FUKS ZADROWSCY SP.JAWNA z siedzibą w Wejherowie przy
ul. Rzeźnickiej 8, NIP: 958-13-69-414, REGON: 192479404, KRS: 0000144542 Sąd
Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, która
świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w
Urządzeniach Użytkownika. P.H.U. FUKS ZADROWSCY SP.JAWNA jest administratorem
lub współadminstratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością
Serwisu określoną w Regulaminie.
2. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego FUKS24.PL dostępny pod adresem:
www.fuks24.pl/regulamin
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
4. Serwis -oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep
internetowy, działający w domenie www.fuks24pl. Serwis przeznaczony jest dla
Użytkownika, który ukończył 16 rok życia.
5. Urządzenie -oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.
6. Użytkownik -oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami
prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownikiem nie może być osoba
poniżej 16 roku życia.
II. Obowiązki informacyjne Administratora
1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne
P.H.U. FUKS ZADROWSCY SP.JAWNA wynikające z art. 13 RODO.
2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te
wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej
formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może
zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do
kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.
III.Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.
1. Administrator reprezentujący P.H.U. FUKS ZADROWSCY SP.JAWNA
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Do zgłaszania wszelkich spraw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały dedykowane
poniższe dane kontaktowe: adres e-mail: adrian@fuks24.pl oraz adres
korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, P.H.U. FUKS ZADROWSCY
SP.JAWNA . ul. Rzeźnicka 8, 84-200 Wejherowo.
2. Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnieńzwiązanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne
adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu.
Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności
merytorycznych, rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w
pkt. 1 powyżej.
IV. Oświadczenie Administratora
1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i
wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te
są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w
których są przetwarzane,
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w
których są przetwarzane,
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator
wdrożył system ochrony danych osobowych, stanowiący odpowiednią
kombinację środków technicznych i organizacyjnych, w tym m.in.
następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole
dostępu fizycznego i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym
skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga
stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w
szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie
Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych
podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.
3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z innymi powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa UE i krajowego.V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych
1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych
przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań
podejmowanych przez P.H.U. FUKS ZADROWSCY SP.JAWNA.
2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez
Administratora:
1) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług
świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu – dane zbierane w
szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu
rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy).
Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
d) adres e-mail,
e) numer telefonu,
f) przypisane do Użytkownika dane dotyczące nabywanych towarów i usług oraz dane płatności
dokonywanych za pośrednictwem Serwisu,
g) dane o anulowanych transakcjach
Przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami– zarówno ze strony zamawiającego, jak i Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub osoby trzeciej).
Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).
Zakres przetwarzanych danych osobowych (dane niezbędne do wystawienia faktury):
a) imię i nazwisko lub nazwa,
b) adres zamieszkania,
c) NIP (jeśli dotyczy),
d) adres e-mail,
e) przypisane do Użytkownika dane dotyczące nabywanych towarów i usług oraz dane płatności
dokonywanych za pośrednictwem Serwisu.
2) Weryfikacja drogą telefoniczną lub mailową poziomu satysfakcji Użytkownika z
jakości usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym postępowań
reklamacyjnych. Podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes administratora
danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane są niezbędne do analizy metod i form sprzedaży w
celu optymalizacji działalności biznesowej administratora oraz podnoszenia jakości
realizowanych usług i poziomu zadowolenia Użytkownika Serwisu.
Zakres przetwarzanych danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) dane z postępowań reklamacyjnych i/lub przedmiotu umowy,
e) inne dane, w zależności od celów konkretnego badania.3) Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży
w sklepie internetowym. Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy; obowiązki prawne Administratora
wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności o prawach konsumenta i o
odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej).
Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli
jej dane osobowe są inne niż Kupującego):
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) powód i dane przedmiotu reklamacji,
f) identyfikator sprawy w systemie reklamacyjnym Administratora,
g) dane opisujące proces reklamacyjny, w tym korespondencja z osobą zgłaszającą reklamację.
4) Obsługa spraw związanych z realizacją praw podmiotów danych Podstawa
przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązki prawne Administratora wynikające z
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 12- 22
RODO). Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe:
a) dane pozwalające na niezaprzeczalne zidentyfikowanie osoby zgłaszającej wniosek, np.
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, inne wyróżniki (np.
unikatowy indeks zamówienia, reklamacji);
b) identyfikator sprawy w wewnętrznym systemie Administratora oraz dane opisujące
przedmiot wniosku lub skargi,
c) dane opisujące sposób realizacji sprawy, w tym korespondencja z osobą, której te dane
dotyczą.
5) Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f
(prawnie uzasadniony interes Administratora), Zakres przetwarzanych danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu.
6) Marketing behawioralny – przetwarzane danych osobowych Użytkowników, w tym
danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu
behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści reklamy do indywidualnych preferencji
Użytkownika. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa
się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że
Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies
opisaną szczegółowo poniżej w niniejszym dokumencie.
7) Inne działania marketingowe, w tym organizacja konkursów, programów
lojalnościowych oraz innych form promocji P.H.U. FUKS ZADROWSCY SP.JAWNA –
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) i art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(obowiązek prawny – przepisy podatkowe).
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zasadniczo:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu.W przypadku niektórych form promocji zakres przetwarzanych danych może obejmować
dodatkowo:
a) płeć,
b) datę urodzenia,
c) wiek,
d) wizerunek.
8) Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników wprowadzone w
mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Linkedln na
swoim profilu w tych mediach celem promowania marki Administratora i jego działalności
biznesowej oraz społecznej, tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu
administratora danych i podmiotów z nim współpracujących (art. 6 ust. 1 lit. f). W zakresie
w jakim Administrator ma wpływ na przetwarzanie danych na stronach Facebooka,
Instagram, YouTube, Linkedln Użytkownikowi korzystającemu z profilu przysługują prawa
opisane w niniejszej Polityce prywatności.
9) Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników
(cyberbezpieczeństwo) oraz przeciwdziałanie przestępstwom będącym następstwem
niezgodnego z prawem korzystania z Serwisu (np. oszustwom, wyłudzeniom
towaru).Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla
celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez
Administratora danych lub przez stronę trzecią) oraz art. 6 ust. 1 lit. c – w ramach
obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów o ochronie danych osobowych oraz
o cyberbezpieczeństwie.
Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego FUKS24.PL,
dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. nr telefonu, adres e-
mail, adres IP Urządzenia, adres dostawy, korelacja danych z danymi innych Użytkowników.
Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np.
liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter
zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu
internetowego FUKS24.PL
VI. Źródła danych
1. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik samodzielnie edytuje dane niezbędne do założenia
konta.
1. Administrator umożliwia, poprzez odpowiednią integrację swoich systemów z systemami
bazodanowymi administratorów mediów społecznościowych, pobranie danych niezbędnych
do założenia konta w Serwisie w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła
dostępowego odpowiednio z konta Użytkownika na Facebooku lub na platformie Google+
oraz późniejsze logowanie się do Serwisu za pośrednictwem tych kont.
2. Korzystając z dostępnych funkcjonalności Facebooka lub Googla+ oraz Serwisu
Użytkownika Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z integracji swojego konta w
mediach społecznościowych z kontem w Serwisie.VII. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych
1. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług
posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom
podmiotów:
a) firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu
i/lub instalacji/montażu towarów zakupionych przez Użytkowników,
b) operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności),
c) firmom świadczącym usługi serwisowe/naprawcze towarów zakupionych
przez Użytkowników.
2. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą
być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej
wysyłki e-mail, SMS lub MMS.
3. Dane Użytkownika przetwarzane w celu wysyłania drogą elektroniczną ankiet badających
satysfakcję Klientów z dokonanych zakupów w sklepie internetowym FUKS24.PL mogą
być przekazywane do podmiotów świadczących usługi badania satysfakcji Klientów.
4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, osób zgłaszających reklamacje oraz innych osób
wchodzących na stronę internetową Serwisu mogą być przetwarzane w drodze powierzenia
przez podmioty świadczące na rzecz administratora hosting usług IT.
5. Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt.
1 do 4 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że
każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do
kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich
bezpieczeństwu.
6. Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach
prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być
przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
7. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z
przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
8. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych
osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w
oparciu o obowiązek prawny.
VIII. Przetwarzanie danych na terenie państw trzecich.
Administrator danych oraz jego podwykonawcy w zakresie hostingu usług IT mogą korzystać z
podmiotów przetwarzających dane osobowe na terenie Stanów Zjednoczonych A.P. (dalej: USA) w
oparciu o decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony tych danych (art. 45 RODO). W
przypadku USA podstawą tą jest decyzja w sprawie Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA,
która została przyjęta w dniu 12 lipca 2016 r. W jej ramach chronione są podstawowe prawa
wszystkich osób w UE, których dane osobowe są przekazywane do USA w celach komercyjnych.
Ramy te zapewniają również przejrzystość prawną przedsiębiorstwom, które korzystają z
transatlantyckich transferów danych. W każdym innym przypadku powierzenie danych do państw
trzecich będzie także realizowane wyłącznie w sytuacji, kiedy podwykonawca zagwarantuje
odpowiedni stopień ochrony danych, adekwatny do postanowień zawartych w art. 45 RODO.IX. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych):
Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:
a) dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta
oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
b) dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania
konta w Serwisie – w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,
c) dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym
dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych na tej podstawie
wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej przez 5 lat od momentu
wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w
przeszłości,
d) dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w
odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja
podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących,
e) dane dotyczące realizacji praw osób, w tym praw konsumenta oraz praw wynikających z
przepisów o ochronie danych osobowych – do czasu przedawnienia tych roszczeń lub do czasu
zakończenia postępowań, dla których te dane są niezbędne do zapewnienia prawidłowości
postępowania,
f) dane osobowe zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwisu – przez 5 lat od ich
utrwalenia lub do zakończenia postępowania, jeśli te dane są niezbędne do zapewnienia
prawidłowego przebiegu tego postępowania,
g) dane przetwarzane w celu optymalizacji sprzedaży (dane z badania satysfakcji klienta) – w
postaci pozwalającej na identyfikację osoby – do czasu utraty ich przydatności dla osiągnięcia celu
przetwarzania, jednak przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
X. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.
1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora w ramach funkcjonowania
Serwisu przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, sprzeciwu (w szczególności w przypadku przetwarzania danych w celach
marketingowych) oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;
b) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, z którym można skontaktować się w
następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3) telefonicznie: (22) 531 03 00
Przed wniesieniem skargi Administrator rekomenduje jednak rozważenie uprzedniego kontaktu z
Inspektorem Ochrony Danych, który – zgodnie z zakresem obowiązków zakreślonym przez RODO
(art. 39) – pełni m.in. funkcję punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych oraz funkcję doradczą w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.XI. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych
osobowych
1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak
niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Serwisu FUKS24.PL.
2. Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma
charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem
możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
3. Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak
tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.
4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak
niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty
produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez
Administratora dla odbiorców działań marketingowych.
XII. Polityka Cookies
Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na
Urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.
XIII. Definicje Cookies
1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze
stron internetowych.
2. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, za
pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem strony internetowej Serwisu na podstawie zawartych umów.XIV. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub
innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia
nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
XV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach
1. Konfiguracji Serwisu:
1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
2. rozpoznanie Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i
odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego
indywidualnych potrzeb,
3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik,
4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.
2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w
Serwisie:
1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
2. poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
3. optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2. poprawna obsługa programów partnerskich, umożliwiająca w szczególności weryfikację
źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:
1. poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
1. tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości.
6. Świadczenia usług reklamowych:
1. dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów
Administratora oraz firm trzecich.
6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są
pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.
2. Wyświetlanie reklam w zewnętrznych sieciach reklamowych po wizycie w Serwisie.
3. Dopasowania reklam do zainteresowań Użytkownika np. RTB House Poland. Szczegółowe
informacje o zakresie usługi oraz możliwości wypisania się z usługi Retargetingu
Personalizowanego RTB można znaleźć pod linkiem: https://www.rtbhouse.com/pl/centrum-
prywatnosci/polityka-prywatnosci-uslug
4. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych np. Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do
identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą
można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych.
6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego
serwisu internetowego.
7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej
Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

Dodano do koszyka

Koszyk